Sociale Veiligheid


Iedereen een sociaal veilige werkplek

Dat is waar Bureau aan de Amstel voor staat. Wij zijn specialist in de aanpak van ongewenste omgangsvormen en de zorg voor een sociaal veilig werkklimaat. Wij ondersteunen bedrijven en instellingen die sociale veiligheid willen bevorderen. We helpen hen een heldere visie te krijgen op sociale veiligheid en diverse rollen te (her)definiëren. Samen met onze opdrachtgevers worden deze inzichten vertaald naar scherpere strategieën, duidelijkere protocollen en procedures, interventies en inrichting van een meldpunt. 


Wat is sociale Veiligheid

Sociale veiligheid is een belangrijk ingrediënt voor bedrijven om te kunnen innoveren en groeien. Sociale veiligheid is van belang voor de kwaliteit van dienstverlening van iedere organisatie en het raakt het functioneren van iedere werknemer. Het is een bepalend onderdeel van de interne arbeidsverhoudingen en cultuur. Een sociaal veilige en gezonde werkomgeving is een omgeving waarin werkenden respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn, fysiek en mentaal gezond zijn, fouten mogen maken en hun vakmanschap optimaal kunnen inbrengen in hun betekenisvolle werk. En het betekent ook integer gedrag stimuleren en het goede kunnen doen. Ook als er niemand kijkt.

Waarom is Sociale Veiligheid belangrijk

Werken heeft een centrale plek in ons leven. Het geeft invulling en zin aan het bestaan en zorgt tegelijkertijd voor binding met de samenleving. Werkenden hebben een inkomen, collega’s en daarmee een positie in de maatschappij. Zodra een medewerker zich onveilig voelt, komt dit alles in gevaar. Dit heeft effect op de medewerker zelf, maar ook het team, de afdeling en zelfs de gehele organisatie. Een werknemer die zich onveilig voelt, zal zichtbaar en onzichtbaar, bewust en onbewust verschillende ‘sabotage’ stijlen tonen; cynische grapjes, roddelen, gebaren maken, muiten, tegengesteld reageren, staken. Het is van groot belang dit preventief te voorkomen. 

Sociale Veiligheid en de wet

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen  psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Onderstaande wetsbepalingen vormen het juridische kader voor bedrijven om sociale veiligheid te agenderen.

  1. In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:611 BW) is bepaald dat de werkgever en de werknemer verplicht zijn zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.
  2. Vervolgens is de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 3 lid 2) van toepassing waarin geregeld is dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waar ook ongewenste omgangsvormen zoals agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie en werkdruk onder vallen.
  3. In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Verder staat in artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden.
  4. In Artikel 28, lid 1 WOR staat dat de OR als taak heeft om toe te zien op goede arbeidsomstandigheden. De OR moet er dus (ook) op toezien of werk en psychosociale arbeidsbelasting een probleem is bij de achterban.
  5. Daarnaast hebben organisaties met meer dan 50 medewerkers (hierbij worden inhuurkrachten, stagiairs, vrijwilligers e.d. meegerekend) te maken met de Wet Huis voor Klokkenluiders. Kijk hier voor aanpassingen op de wet bescherming Klokkenluiders.
  6. Werkgevers zijn verplicht (ZZP-ers uitgezonderd) tot een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Daarbinnen dient o.a. een inventarisatie van PSA plaats te vinden c.q. opgenomen te zijn.