Ongewenst gedrag aanpakken


De vertrouwenspersoon helpt

Wij ondersteunen medewerkers van bedrijven en instellingen die geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. Als gecertificeerde externe vertrouwenspersonen vangen wij medewerkers op die ongewenste omgangsvormen als discriminatie, pesten, agressie of intimidatie ervaren. Wij pakken ongewenste omgangsvormen aan daar waar het zich voordoet. De-escaleren, in gesprek gaan en ondersteunen en coachen. Medewerkers kunnen eveneens vermoedens van misstanden melden. Het gaat om zaken die schade doen aan de organisatie, zoals diefstal, machtsmisbruik, schenden van regels en niet integer gedrag. Wij bieden vertrouwelijkheid*, neutraliteit, een luisterend oor en denken mee met oplossingen van problemen die voor de medewerker heel complex kunnen zijn.

*Vertrouwelijkheid tenzij er ernstige strafbare feiten gemeld worden waarmee wij, als vertrouwenspersonen, in gewetensnood komen.


Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen komen voor in bijna iedere organisatie. Zo’n 16% van de werknemers heeft op de werkvloer te maken met ongewenste omgangsvormen van collega’s of leidinggevenden (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, TNO/CBS). Het gaat bij deze 16% van de werknemers om ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten. Daarnaast heeft ook nog bijna 6% van de werknemers te maken met discriminatie op de werkvloer. Dit alles leidt gemiddeld tot 7 extra verzuimdagen van deze werknemers per jaar.

Een professionele vertrouwenspersoon helpt mee aan een gezonde en veilige werkomgeving.


Wat is ongewenst gedrag?

Onder ongewenst gedrag vallen volgens de Arbowet vier categorien:

Agressie

Van agressie is sprake wanneer een medewerker verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, aangevallen of bedreigd.

Intimidatie

Seksuele intimidatie is alle ongewenst ervaren seksuele aandacht. In welke vorm dan ook.

Discriminatie

Van discriminatie is sprake wanneer medewerker ongelijk behandeld wordt op basis van persoonlijke kenmerken

Pesten

Bij pesten gaat het om herhaaldelijk negatief gedrag waar medewerker zich niet (meer) tegen kan verdedigen.

Het ingewikkelde is dat ongewenst gedrag bewust kan plaatsvinden, maar soms ook onbedoeld of onbewust. Het gaat namelijk niet om de intentie van de ‘dader’, maar om hoe de ontvanger het ervaart. Wat de één onschuldig vindt, kan de ander als vervelend, vijandig, vernederend of intimiderend ervaren.

Meer data over ongewenst gedrag is te vinden op de factsheet van TNO:

Factsheet Ongewenst gedrag

Hoe herken je ongewenst gedrag?

Mensen tonen gedrag als ze zich veilig voelen en als ze zich niet veilig voelen. Mensen die niet openhartig durven te spreken, zich niet veilig voelen zullen over gaan tot cynische grapjes, tegenwerken, zwijgen, roddelen, ziek worden en melden, vertrekken of zelfs tot staken. Uittingsvormen die niet bijdragen aan een goede werksfeer. 

Onveilige situaties moeten op een veilige manier besproken kunnen worden. Een sociaal veilige werkomgeving is verbonden aan allerlei positieve uitkomsten op het werk, zoals meer motivatie en bevlogenheid van individuele medewerkers en bevordering van het leervermogen van individuen, teams en de organisatie als geheel.

Gevolgen van ongewenst gedrag

Ongewenste gedrag zijn gedragingen die soms bewust, maar veelal ook onbewust verstrekkende gevolgen hebben. Voor een individuele medewerker in de vorm van fysieke en mentale klachten, maar ook voor de gehele werkomgeving. In veel gevallen is dit zelfs terug te zien in de bedrijfsresultaten.

Iedere werknemer heeft recht op een vertrouwenspersoon

GroenLinks heeft op 26 januari 2022 het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Arbowet in verband met het verplicht stellen van de vertrouwenspersoon opnieuw ingediend bij de Tweede Kamer. toelichting het nut en de noodzaak nader toegelicht en het wetsvoorstel opnieuw ingediend. Het wetsvoorstel ligt op dit moment voor behandeling bij de Tweede Kamer. In de memorie van toelichting benadrukt de initiatiefneemster nadrukkelijk het belang van het verplichtstellen van een vertrouwenspersoon op de werkvloer. Zij verwijst daarbij, logischerwijze, naar recente gebeurtenissen van ongewenst gedrag op de werkvloer waaronder bij The Voice of Holland maar merkt daarbij ook op dat het geen nieuw fenomeen is op de werkvloer en overal, ook in kleine ondernemingen, voorkomt.